• Ufuk Derneği - Makedonya

  • Ufuk Derneği - Makedonya

  • Ufuk Derneği - Makedonya

  • Ufuk Derneği - Makedonya

888 poker review

ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM SENDİKALARI BİRLİĞİ

TEMSİLCİLER KURULU İSTİŞARE TOPLANTISI

SONUÇ BİLDİRGESİ

(2012)

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği 7. Temsilciler Kurulu İstişare Toplantısı 02-07 Temmuz 2012 tarihlerinde K.K.T.C’de yapılmıştır.

Toplantıya; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Makedonya'dan temsilciler katılmıştır.

Toplantıda, karşılıklı tecrübe paylaşımının üye kuruluşların gelişimine olumlu katkılar sağladığını ifade eden katılımcılar; UAESEB’in, önümüzdeki süreçte başka yeni kuruluşların da katılarak güçlenmesi ve etki alanının genişletilmesi gerektiği vurgulamışlardır.

Toplantıya katılan kuruluşların temsilcileri tarafından; ülkelerinde eğitimin durumu ve eğitim çalışanlarının yaşadığı sorunlara yönelik görüş alışverişinde bulunulmuştur. Ekonomik, sosyal ve mesleki problemlere yönelik Birlik adına ortak yürütülecek faaliyetler hususunda görüş birliğine varılmıştır.

Ayrıcakatılımcı kuruluşlar, demokrasi, insan hakları, özgürlükler ve sendikal hakların korunması ve geliştirilmesi sürecinde UAESEB’in etkin rol oynaması için çaba göstermeye devam edeceklerini dile getirmişlerdir. 

Toplantı sonunda aşağıdaki kararların kamuoyuyla paylaşılması oybirliğiyle uygun görülmüştür:

1- Üye ülkelerin eğitim öğretim ve bilim hizmetlerini yürüten çalışanları; küresel ekonomik krizler ve ülkelerin özel durumlarından kaynaklanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle, hak ettiği ekonomik ve sosyal seviyede değildir. Eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak her türlü girişimin birlik üyesi kuruluşlar tarafından yapılması,

2- Birliğin ve birliğe üye kuruluşların tanıtımı, faaliyetlerinin kamuoyu ve eğitim çalışanlarına anlatılması için ilk sayısı Ocak 2013 döneminde yayınlanmak üzere yılda en az bir defa yayın organı çıkartılması,

3- Kuruluşlarımızın tabi olduğu ülkelere göre değişiklik arzeden sendikal mevzuatın, uluslar arası standartlar ölçüsünde düzenlenmesi için ivedilikle gerekli adımların atılmasına,

4- UAESEB Üyesi sendikalarımızın, uluslararası kuruluşlar nezdinde yürüttüğü tüm çalışma, girişim ve ilişkilerine UAESEB ve üye kuruluşlar tarafından yardımcı olunmasına,

5- Türk Dünyasındaki tüm okullarda Türk şivelerinin seçmeli ders olarak okutulması ve Türkiye Türkçesinin tüm Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinde ortak dil olarak kabul edilmesi amacına matuf girişimlerin Hükümetler nezdinde acilen gerçekleştirilmesine,

6- UAESEB’in, üye kuruluşların uluslararası eğitim üst kuruluşlarıyla ilişkilerinde katkı sağlayıcı olmasına,

7- Resmi olarak kuruluşu gerçekleştirilen Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’ne, toplantıya katılan bütün kuruluşların üye olmasının sağlanmasına,

8- Sendikaların gücü oranında birliğin ihtiyaçları için destek sağlanmasına, 

9- Birliğin faaliyet bölgesinde bulunan eğitimin durumu ve eğitim çalışanlarının sorunlarının takip edilmesine; yapılacak toplantı, basın açıklaması gibi kitlesel organizasyonlara Birliği temsil için görevlendirilen sendika temsilcilerinin sembolik de olsa katılım ve desteğinin sağlanmasına,

10- Birliğe üye sendikaların ülkelerinde karşılaşmış oldukları sorunları birlik vasıtasıyla duyurması neticesinde bölgesel bir kamuoyu oluşturulması için irtibat çalışmalarının alt yapısının hazırlanmasına,

11- Birleşmiş Milletler’e bağlı olarak çalışan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile irtibat sağlanarak, bölgede böyle bir birliğin kurulduğunun, hedeflerinin ve hareket planının anlatılmasına; İLO ve ilgili kuruluşları ile ortak faaliyetler yürütülmesine,

12- UAESEB Yönetim Kurulu’na bağlı olarak;

a) Avrasya ÇalışmaKonferansı’nın kurulmasına (Bu Konferans birliğin meclisi gibi hareket eder, uygun görülen sayıda temsilciler ve teknik danışmanlardan oluşur, ülkesel ve bölgesel sorunlar dile getirilerek çözüm önerileri tartışılarak, çalışma yöntemleri belirlenir.)

b) Avrasya Çalışma Bürosu kurulmasına (Bu büro birliğin çalışmasını organize eder ve daimi sekreterliğini yapar. Alınan kararların icra edilmesini ve sonuçlarının paylaşılmasını sağlar.)

13- Ortak faaliyetlerin ülkeleri daha da kaynaştıracağı ve birlikte iş başarma kabiliyetlerinin artıracağı düşünülürse aşağıdaki konularda ortak çalıştay veya konferansların uygun ülkelerin ev sahipliğinde üzerine organize edilmesine,

a) Avrasya’da Eğitim Sendikalarının Dünü Bugünü Yarını ve Avrasya’da Eğitim Sendikalarının Geleceği” konulu bir çalıştay düzenlenmesine.

b) “Avrasya’yı Aydınlatan Kandiller” adıyla ülkesinde tanınmış, ülkesinin eğitimi için fedakârlık etmiş eğitimcilerin hayatlarının ve gayretlerinin paylaşılacağı toplantılar, tanıtmalar, film gösterileri organize edilmeli ayrıca bu adla her ülkesi bir bölüm olan bir belgesel projesinin yapılabilmesi için ülkelerin kültür bakanlıklarına, yönetmenlerine çağrı yapılmasına,

c) Ülkelerin sorunlarının ancak eğitimini tamamlamış nesillerle çözülebileceği gerçeğinden yola çıkılarak ülkelerin sorunlarının masaya yatırıldığı ve bu sorunların çözümü için uygulanması gereken eğitim politikalarının tespit edileceği bir uluslararası çalıştay düzenlenmesine ve çalıştayın sonuç raporlarının devlet başkanlarından başlayarak ilgilere takdim edilmesine,

14- Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’nin kurulduğunun, ülkelerin Devlet Başkanlıklarına, Dışişleri Bakanlıkları, Çalışma Bakanlıkları, TİKA, Yurt Dışı Türkler Daire Başkanlığı ve muadili kurumlarına bildirilmesine ve desteklerinin sağlanmasına

15- Birlik üyeleri olarak; Ermenilerin Azerbaycan Cumhuriyeti, Dağlık Karabağ Bölgesini işgali ve bu işgal sırasında özellikle Hocalı’da sivillerin topluca katledilmesini bir kere daha kınıyor ve Karabağ'ın işgaline koşulsuz bir şekilde bir an önce son verilmesini istiyoruz. 

16- Kosova başta olmak üzere Balkan ülkelerindeki Türk azınlığın Türkçe eğitimi

önündeki engellerin kaldırılması ve gerekli materyallerin temin edilmesi hususunda Türkiye ve ilgili ülkelerin Hükümetleri nezdinde girişimlerde bulunulmasına,

17-Doğu Türkistan’da soydaşlarımızın yıllardır yaşadığı baskı ve kısıtlamaların sonlandırılması amacıyla, Birleşmiş Milletler nezdinde daha etkin girişimlerde bulunulması için Hükümetlerimizle görüşülmesine,

18-UAESEB olarak, Suriye’nin Türkiye’ye yönelik dostane olmayan yaklaşımının ve Türk keşif uçağına uluslar arası hukuku çiğneyerek gerçekleştirdiği saldırının kınanmasına,

19-Avrupa Birliği’nin, Annan Planı referandumu sürecinde söz verdiği gibi KKTC’ye yönelik izolasyonu koşulsuz bir şekilde ve bir an önce sonlandırmasına yönelik çağrı yapılmasına,

20- Yıllardır Ada’da çözümsüzlüğün tek sorumlusu olan Rum Kesimi Yönetimi’nin AB Dönem Başkanlığı göreviyle taltif edilmiş olması müzakereleri anlamsız kılmıştır. Artık bütün dünyanın Kıbrıs’ta bağımsız bir Türk Cumhuriyeti’nin varlığını resmen tanıması kaçınılmaz bir zorunluluk halini almıştır. Bu bağlamda UAESEB üyesi kuruluşların ortak iradesinin bir tezahürü olarak, Birleşmiş Milletler nezdinde KKTC’nin tanınması için girişimde bulunulmasına,

21- 2013 yılı UAESEB 8. Temsilciler Kurulu İstişare Toplantısının Makedonya’da yapılmasına

            Oybirliğiyle karar verilmiştir.

Humbat NAGHİYEV      Asilbek TOKTOQULOV        Maira  AMANTAEVA

 

Azerbaycan Tahsil İşçileri     Kırgızistan İlim ve Eğitim              Kazakistan İlim ve Eğitim

Azad Hemkarlar İttifakı        Çalışanları Sendikası                        Çalışanları Sendikası

Genel Başkan V.                    Genel Başkanı                                 Genel Başkanı

 

Enes İBRAHİM                  Çelebi ILIK                             Bedrettin KORO

 

Makedonya Ufuk Derneği          K.K.T.C  Türk Memur Sen             Kosova Türk Öğretmenler 

Genel Başkanı                             Genel Başkanı                                 Derneği Genel Bşk. V.

 

İsmail KONCUK

Türk Eğitim- Sen,

Türkiye Kamu – Sen ve

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği

Genel Başkanı

 
 joomplu:90